Dokumentcenter
Här publicerar vi fortlöpande tester utförda på FlexiClean. Redan för 14 år sedan blev vi tipsade om att använda bark som filtermaterial. De senare åren av forskning visar att vi valt rätt. Ladda gärna ned rapporterna nedan.

 

Installation av filter, provtagning och analys av dagvatten. IVL, november 2021

Components for area-efficient stormwater treatment systems Ivan Milovanović Urban Water Engineering, Luleå Tekniska universitet 2021. LTU gjorde under 2020-2021 tester på filtermaterial.

UTVÄRDERING AV FILTERMATERIAL FÖR ATT AVLÄGSNA LÖSTA ORGANISKA FÖRORENINGAR I DAGVATTEN
Karin Björklund och Loretta Y. Li. Vatten Miljö Teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,Chalmers tekniska högskola 2019.

Svenska Fotbollsförbundet
IVL. Publicerad 201-04-10
Svenska Fotbollsförbundets rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner.


 

Dagvatten utvärdering filter
DHI. Publicerad december 2016

Provtagning Dagvatten Sahlgrenska
 

Utbyte av filterkassetter
WSP. 2015-2016.
Ett återvinningsföretag i Västerås ville byta ut sina filterkasetter av typen ”hänger i gallret” mot FlexiClean. WSP utförde tester och resultaten efter bytet visar att reningseffekten fördubblades.

Kinetic sorption modelling of Cu, Ni, Zn, Pb and Cr ions to pine
bark and blast furnace slag by using batch experiments

E. Nehrenheim, J.P. Gustafsson 2008
För er som vill fördjupa er i ämnet finner ni här en publicerad vetenskaplig artikel om barkens förträfflighet.

Provning av filter till dagvattenbrunn
Bengt Nordling, 2004
Flödestester gjorda av SP på kassett monterad i dagvattenbrunn.

PM – Kontrollprovtagning dagvattenrening, Munktellstaden Eskilstuna
Structor Miljöteknik, 2009
Munktellområdet i Eskilstuna är ett gammalt industriområde där idag finns ett 30 tal kassetter installerade.