loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019

Juryns motivering:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dagvattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift.

FlexiClean har även tagit sig fram och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.
Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har Flexiclean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030. Och klimatförebild 2030.

Våra nomineringar genom åren:
2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2018

Tillsammans med bla Kalmar kommun, Ragn-Sells och Ecoloop genomför FlexiClean ett projekt avseende konstgräsplaner i Kalmar. Mer om projektet kan ni läsa i nummer 8 av tidskriften Cirkulation.

Läs hela inlägget »

Den 14-15 november träffar ni FlexiClean på Insight Events "Dagvattenhantering 2018" som hålls på Lindhagens konferans i Stockholm. Arrangören passade på att ta en intervju med Peder Eneroth innan. Denna kan ni läsa här

Läs hela inlägget »

FlexiClean har sedan starten levererat samlingsbrunnar i olika former till våra kunder. Den senaste är måttbeställd på Meag och har försetts med FlexiClean kassetter och servicebrygga. Samlingsbrunnen kommer att betjäna Ovako Steel i Hofors.'
 

Läs hela inlägget »

Tillsammans med Örebro universitet inleder FlexiClean AB ett projekt avseende stålslagg som sorbent.
Fluorid är vanligt förekommande i många tekniska sammanhang men det finns idag ett behov av att minska utsläpp till vatten eftersom flera negativa effekter på människa och miljö har påvisats. Idag renas fluoridinnehållande vatten framförallt genom utfällning med tillsats av kalciumklorid och natriumhydroxid. Resultatet blir ett starkt alkaliskt vatten samt ett fluoridinnehållande slam. Tekniken har emellertid mycket begränsad effektivitet vid låga fluoridhalter.
Vid rening av lågkontaminerat vatten är det ofta effektivt att använda sorbenter. För att minimera kostnaderna bör sorbenten vara billig och lätt att hantera samt ha hög verkningsgrad och kapacitet. Ett material som uppfyller dessa kriterier och dessutom är en restprodukt som kan återanvändas är stålslagg. Ett pågående projekt har visat att vissa slagger har mycket god förmåga att binda fluorid samtidigt som de binder ett stort antal toxiska metalljoner. Här finns alltså möjligheten att med ett och samma material samtidigt eliminera både an- och kat-joniska föroreningar med väldokumenterade hälso- och miljörisker. Då den årliga produktionen av dessa slagger uppgår till >10 kton bör det finnas goda möjligheter att kommersiellt använda de som sorbenter.
Inom Örebro universitet finns idag forskargrupper vilka är specialiserade inom områdena biogeokemi, life science och materialteknik. Expertis och kompetens finns för att utvärdera allt från kemisk sammansättning till lakbarhet och toxicitet/miljöeffekter. Därav finns goda förutsättningar att ytterligare studera användandet av stålslagg som sorbent för bland annat fluorid.
Projektets mål är att studera hur stålslagg kan användas som passiv sorbent för rening av kontaminerade vatten. Fokus kommer att ligga på fluorid och hur slaggens effektivitet kan maximeras. Övrigt som kommer att studeras är hur användandet av slagg som sorbent kan minska bildandet av fluoridslam, minska det behandlade vattnets alkalinitet samt regenerering av sorbenten (slaggen) och utvinning av fluorid från sorbenten (slaggen).

Läs hela inlägget »

Ni vet väl om att du kan ansöka om medel hos Svenska Fotbollsförbundets Anläggningsfond för investeringar i din anläggnings miljöanpassning? För föreningsägda/drivna anläggningar kan det innebära upp till 100% täckning av investering i bl. a granulatfilter och rening. Läs mer på fogis.se.

Läs hela inlägget »

Den 31 maj kan ni träffa hos Stockholm Vatten och Avfall. Har ni inte sett vårat granulatfilter IRL finns chansen.
Inbjudan enligt länk:

Läs hela inlägget »

En artikel på vår nya granulatkassett publicerades i Maj numret av Energi & Miljö.

Läs hela inlägget »

Läs nyhetsmailet om vår nya kassett här:

Läs hela inlägget »

Vi är stolta att få presentera KSAB Konstgräs AB som samarbetspartners. Företaget är en av de ledande inom konstgräsplaner samt partner i Svenska
Fotbollsförbundets Anläggningslaget, med syfte att utveckla svenska anläggningar. KSAB Konstgräs AB kommer att ansvara för försäljningen av våra nya kassetter för granulat. Läs mer om dem här

Läs hela inlägget »

Nya kassetten, mässor och filterbyten. Läs mer här

Läs hela inlägget »

Solna kommun arrangerar den 15 mars "Konstgräs & Miljö" i Solnahallen. Kom och kläm på FlexiCleans nya kassett för konstgärsplaner!
Anmälan på: www.solna.se/miljoseminarium2018

Läs hela inlägget »