loading...

Ring oss för process- eller dag-vattenråd:  08-120 17 530

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019

Juryns motivering:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dagvattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift.

FlexiClean har även tagit sig fram och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner.
Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har Flexiclean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030. Och klimatförebild 2030.

Våra nomineringar genom åren:
2006: Finalist. Sustainble Stockholm Award.
2007: Vinnare. Västerås Stads Miljöpris.
2015: Finalist. Deep Green Challenge, SKANSKA.
2016: Finalist. Västerås Stads Miljöpris
2019. Finalist innovationstävling SKAPA.
2019. Vinnare. Västmanlands Klimat- och Miljöpris.

Det finns inga önskebrunnar. Men väl en lyckosam lösning.

FlexiClean

FlexiClean är en filterhållare för rening av process- och dag-vatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnen. Och den kan anpassas för rening i alla tänkbara miljöer.

En insats för bättre vatten

Orenat dagvatten kan orsaka stora miljöproblem och skada våra vattenresurser. Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas recipienter i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Det är inte hållbart, varken ekologiskt eller ekonomiskt. Men i takt med nya miljömål och riktlinjer ställer myndigheterna allt hårdare krav på vattenhantering och vattenkvalitet. Just nu ser många kommuner över reningen av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid ny exploatering och bebyggelse. Enbart hanteringen av det befintliga beståndet är ett digert arbete. En större stad har över 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. För att dagvattnet ska ses som en resurs istället för ett problem krävs teknik och produkter som är anpassade för arbetet med dagvattenbrunnarna. FlexiClean är en sådan produkt. Vårt bidrag i omställningen till en bättre rening av dagvatten. En gatusmart insats för miljö och arbetsmiljö.

GÖR BÅDE SITT OCH ANDRAS JOBB

Produkten ska naturligtvis göra sitt jobb i brunnen och rena dagvattnet. Men det räcker inte. De som sköter underhållet ska också kunna göra sitt jobb. Att minska antalet lyft blir allt viktigare, särskilt när utveckling går mot fler brunnar med filter som ska inspekteras och bytas.

I det avseendet blir FlexiClean ett lyft, men inte ett onödigt sådant. Hållaren upptar maximalt 50 procent av en brunns tvärsnittyta och behöver inte lyftas upp för att avgöra graden av mekanisk eller kemisk igensättning. Den behöver heller inte lyftas upp vid slamsugning eller ångning. Slangen får plats ändå. Och när det väl är dags att byta filter är det bara att dra ut insatsen, kassetten som utgör produktens inre del. All användarvänlighet kapar naturligtvis tid och minskar antalet moment i arbetet − det spar både pengar och ryggar. Att produkten ger en bättre arbetsmiljö är bra, men den ska också fungera i flera olika miljöer. Därför är FlexiClean inte anpassad för ett speciellt ändamål och kan därmed sanera gångtunnlar lika bra som bensinstationer och parkeringshus. Tur är väl det, för det finns varken universalfilter eller lyckobrunnar. Bara önsketänkande och visioner kring miljön som kräver hårt arbete för att förverkliga. En bra start är att investera i en filterhållare värd vatten.

Senaste nytt

2020 > 11

Vi känner att vi skulle vilja skicka ut ett förtydligande angående våra granulatfilter avseende konstgräsplaner.

Kommunala upphandlingar
Vi har följt några kommuners upphandlingar avseende åtgärder på konstgräsplaner och vi är rädda för att de försätter sig i kostsamma och icke ändamålsenliga åtgärder.

Historia
Vi fick redan 2018 i uppdrag på rekommendation av Svenska Miljöinstitutet (IVL) av Svenska Fotbollsförbundet att lösa problemet med läckande granulat från konstgräsplaner.
Vi hade tillgång till ett omfattande arkiv som SvFF hade i frågan och kunde konstatera att förutom granulatet finns det större halter av Zink, Natrium, Strontium, kalcium samt Fosfor på konstgräsplanerna. I samband med underhåll finns även en risk för oljeläckage från de maskiner som används.
På deras uppdrag utvecklade vi den enda lösningen för att rena tungmetaller, näringsämnen, PAH, och oljor. Den filtrerar dessutom granulat ned till 42 mikrometer.
En av våra första leveranser gick till Västerås Stad och deras utredning visade att inga mikroplaster kunde mätas i dagvattnet efter dessa åtgärder. Dessutom gjorde de åtgärder i driften vilket innebär att de inte behövde köpa in något nytt granulat på tre år.

I oktober 2019 kunde Ecoloop presentera en fallstudie från Kalmar där Ecoloop konstaterade:
”Resultaten visade sedan att Flexicleans kassetter minimerade utsläppen av mikroplast till nästintill försumbara nivåer”.

Vi har alltså en akademiskt verifierad produkt som förutom filtrerar granulat och mikroplaster ned till ”försumbara mängder” och dessutom renar vattnet för att uppnå god vattenstatus.

Detta samt vårt arbete i Pfas frågan gav oss 2019 Västmanlands Klimat och Miljöpris:

Men nu kommer det riktigt trevliga. Vad får man betala för detta då?
I förra veckan avslutades en kommun en upphandling omkring 500 granulatfällor. Dessa är inte att förväxla med ett granulat filter då fällorna bara är till för att fånga upp granulat (vilket är bättre än ingenting). Således ingen rening av vattnet och inte verifierat avseende mikroplaster. Priset på en sådan ligger på mellan 3-5 000:- och det krävs 4-6 stycken per fotbollsplan. Med vår lösning krävs det EN kassett i en samlingsbrunn. Ordinarie Priset på kassetten är 10 900:-. Halva kostnaden med andra ord för en fungerade verifierad lösning.

En kommun på västkusten gjorde misstaget och bytte granulatet mot grus. Detta till en kostnad av nära 1 miljon kronor per fotbollsplan. Lokalpressen rapporterar om att fotbollsspelarna dömer ut dessa planer som obrukbara.

Hur ser framtiden ut för konstgräsplaner och gummigranulat ut? Nyheten om förbud kommer med jämna mellanrum från EU. Inget är dock klart redan. Vi har nått oss av uppgifter om att storklubbarna ute i Europa som är "anti-konstgräs" har lobbat in på EU om sänkta gränsvärden men de nordiska länderna där konstgräset är en förutsättning för att fotbollen skall kunna fungera framförallt för barn och ungdom. Det sista är långt ifrån sagt och det förs en hel del forskning från förespråkarna av konstgräsplaner och debatten inom EU i frågan kommer att bli mycket intressant.

Läs hela inlägget »