Stålslagg som sorbent

Tillsammans med Örebro universitet inleder FlexiClean AB ett projekt avseende stålslagg som sorbent.
Fluorid är vanligt förekommande i många tekniska sammanhang men det finns idag ett behov av att minska utsläpp till vatten eftersom flera negativa effekter på människa och miljö har påvisats. Idag renas fluoridinnehållande vatten framförallt genom utfällning med tillsats av kalciumklorid och natriumhydroxid. Resultatet blir ett starkt alkaliskt vatten samt ett fluoridinnehållande slam. Tekniken har emellertid mycket begränsad effektivitet vid låga fluoridhalter.
Vid rening av lågkontaminerat vatten är det ofta effektivt att använda sorbenter. För att minimera kostnaderna bör sorbenten vara billig och lätt att hantera samt ha hög verkningsgrad och kapacitet. Ett material som uppfyller dessa kriterier och dessutom är en restprodukt som kan återanvändas är stålslagg. Ett pågående projekt har visat att vissa slagger har mycket god förmåga att binda fluorid samtidigt som de binder ett stort antal toxiska metalljoner. Här finns alltså möjligheten att med ett och samma material samtidigt eliminera både an- och kat-joniska föroreningar med väldokumenterade hälso- och miljörisker. Då den årliga produktionen av dessa slagger uppgår till >10 kton bör det finnas goda möjligheter att kommersiellt använda de som sorbenter.
Inom Örebro universitet finns idag forskargrupper vilka är specialiserade inom områdena biogeokemi, life science och materialteknik. Expertis och kompetens finns för att utvärdera allt från kemisk sammansättning till lakbarhet och toxicitet/miljöeffekter. Därav finns goda förutsättningar att ytterligare studera användandet av stålslagg som sorbent för bland annat fluorid.
Projektets mål är att studera hur stålslagg kan användas som passiv sorbent för rening av kontaminerade vatten. Fokus kommer att ligga på fluorid och hur slaggens effektivitet kan maximeras. Övrigt som kommer att studeras är hur användandet av slagg som sorbent kan minska bildandet av fluoridslam, minska det behandlade vattnets alkalinitet samt regenerering av sorbenten (slaggen) och utvinning av fluorid från sorbenten (slaggen).

Kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senate inlägg

Etikettmoln

-